Disclaimer en cookies

Disclaimer

Goede afspraken maken goede vrienden. Hieronder kan u enkele van onze voorwaarden lezen.

Heeft u na het lezen van onze voorwaarden nog vragen of bedenkingen? Neem dan contact op met ons!

Algemene voorwaarden

Zodra men de website betreedt, verklaart men zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Hiermee verklaart men tevens dat men gerechtigd is om deze verbintenis aan te gaan of mits toestemming van een gerechtigd persoon.

Indien u niet akkoord kan gaan met onze website en/of de Algemene voorwaarden, kunnen we u enkel aanraden om er geen gebruik meer van te maken.

Het is mogelijk dat specifieke voorwaarden in de plaatst treden van de Algemene Voorwaarden. Deze specifieke voorwaarden gelden slechts voor het gedeelte van de Algemene Voorwaarden waar zij van afwijken.

We kunnen ten alle tijde beslissen om onze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen, zonder dat dit aanleiding geeft tot enige vorm van schadevergoeding.

Gebruik van de website

Het gebruik van de volledige website, inclusief diensten, is op eigen risico. Onze website is te gebruiken op "as is"-basis, dus zondere enige impliciete of expliciete garantie of voorwaarde. Uiteraard streven wij naar een website die veilig is en een goed werkt, desondanks kunnen wij geen absolute garanties geven. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de website, inclusief haar diensten.

We kunnen geen garanties bieden met betrekking tot de toegankelijkheid van onze website of aangeboden diensten. De website is te gebruiken op "as available"-basis.
We streven naar een website met slechts een minimum aan onderbrekingen of storingen, maar we zijn in geen geval aansprakelijk voor schade ten gevolge van een gebrekkige toegang tot de website en haar diensten.

Het is mogelijk dat bepaalde inhoud van onze website kan gedownload worden. Dit is steeds op eigen risico. Schade ten gevolge van verlies van data of schade aan de computer valt volledig en uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Derden, bezoekers aan de website en gebruikers van diensten moeten zich onthouden van handelingen die het gebruik van de website in gevaar kunnen brengen. Stel dat een dergelijke handelingen die goede werkingen en/of het veilige karakter van de website en/of haar diensten in gedrang breng en/of tot de gebrekkige toegankelijkheid

De website bevat verwijzingen naar andere website en/f elektronische communicatieportalen. Het plaatsten van dergelijke verwijzing betekent niet automatisch dat we akkoord gaan met de inhoud van die websites. Deze verwijzingen zijn dan ook op eigen risico en eigen verantwoordelijkheid aan te klikken en te bezoeken. We zijn niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die hieruit voortvloeit.

Inhoud en informatie op de website

We besteden grote zorg aan de website en de informatie die erop staat. We kunnen onze website en haar inhoud steeds wijzigen, aanvullen of verwijderen. Toch kunnen we geen garanties geven omtrent de kwaliteit van de informatie op onze website. Het is dus mogelijk dat de informatie onvolledig is, niet accuraat en/of niet nuttig is. We zijn bijgevolg niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade ten gevolge van handelingen die de gebruiken of bezoeker neemt op basis van de informatie op onze website. Zo verschijnt er op de website ook informatie en bestanden afkomstig van derde partijen. Deze derde partijen zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze inhoud en bestanden.

Stel dat bepaalde inhoud op de website ene schending van de geldende wetgeving en/of een schending van de rechten van derde partijen betekent en/of eenvoudigweg niet door de beugel kan, vragen wij aan u om ons dit zo spoedig mogelijk te melden zodanig dat wij gepaste maatregelen kunnen nemen.

Privacy

Iedere bezoeker van onze website laat informatie over zichzelf na. Deze hoeveelheid informatie verschilt naarmate de handelingen die worden verricht. We houden ons aan de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de uitvoeringsbesluiten ervan (“de Privacy Wet”).

Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan de website kunnen permanent bewaard worden en anoniem. De gebruiker kan, bijvoorbeeld om zich in te schrijven, gegevens verstrekken. Deze gegevens kunnen voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

  • Het verwerken van een inschrijvingen of deelname.
  • Het contacteren van de gebruiker of bezoeker, bijvoorbeeld naar aanleiding van een inschrijving, deelname of het gebruik van het contactformulier.
  • Het is ook mogelijk dat deze gegevens gebruikt worden om de gebruiker te informeren over nieuwe weetjes, evenementen en diensten.
  • Het verbeteren van de website en diensten, al dan niet in samenwerkingen met externe partners

Door haar/zijn persoonsgegevens via de Website te verstrekken, geeft de gebruiker van de Website uitdrukkelijk de toestemming aan Epos vzw om deze te verwerken voor de vermelde doeleinden. Deze toestemming omvat tevens de toelating om

  • de persoonsgegevens te verzenden aan en te laten verwerken door de titularissen van de domeinnamen van de Website.
  • bepaalde personen in dienst van Epos vzw, of bepaalde personen of entiteiten waarmee Epos vzw een overeenkomst heeft gesloten, toegang te geven. Hun toegang is steeds beperkt tot de mate waarin ze die nodig hebben voor de uitoefening van hun functie of opdracht.

Behouden bovenstaande uitzonderingen, geven we geen informatie door aan derden, tenzij op verzoek van gerechtelijke autoriteiten en in bij wet opgelegde gevallen.

Gebruikers kunnen ten alle tijde de verstrekte gegevens wijzigen. We kunnen dat vragen om de wijziging op door ons voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

We zijn gerechtigd om de inhoud van dit Privacy Beleid te wijzigen zonder dat de bezoeker of gebruiker op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Intellectuele eigendom

Intellectuele eigendomsrechten zijn in regel van toepassing op de website en de inhoud. . Onder inhoud verstaat men de heel ruime categorie van foto’s, video, audio, tekst, ideeën, notities, tekeningen, artikels, et cetera. Al deze inhoud wordt beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Het technische karakter van onze website zelf is beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht. Iedere handelsnaam die wij gebruiken op onze websites wordt eveneens beschermd door het toepasselijke handelsnamenrecht of merkenrecht.

Deze Algemene Voorwaarden (inclusief de Verkoopsvoorwaarden) worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische Wetgeving. Indien de geldigheid of werking van één of meerder van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in het gedrang komen, zal dit geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst.

Inschrijvingen

Wij behouden ons het recht voor om ten allen tijde de voorwaarden en prijzen van onze evenementen te wijzigen, zonder enige vorm van formaliteit of voorafgaande kennisgeving.